Politica de Confidentialitate

1. Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice- 2019
Asociatia Clubul Sportiv EduSport, colectează si procesează mai multe categorii de date personale apartinand persoanelor fizice incluse in programele proprii si in toate activitatile legate de sport, si in mod expres patinaj, la nivel naţional si internaţional, ceea ce, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, il califica drept Operator al acestor date cu caracter personal.

2. Tipurile de date cu caracter personal colectate

ACS EduSport prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice incluse in programele proprii:
2.1. Date personale de identificare: nume, prenume, porecla, semnătură, adresa, varsta, data si locul naşterii, sex, telefon, email, CNP, seria si număr CI, paşaport (daca este cazul), cetăţenie, conturi social media, nume si prenume reprezentant legal, date privind numărul contului bancar, fotografii;
2.2. Date privind caracteristicile fizice, după caz: inaltime, greutate;
2.3. Date privind starea de sanatate, după caz;
2.4. Date privind studiile: instituţii de invatamant absolvite, cursuri, diplome etc;
2.5. Datele privind rezultatele obţinute de persoanele vizate la competiţii, după caz;
2.6. Date privind apartenenţa la Clubul sportiv/Federatia/Scoala/Structura organizatorica de care aparţine persoana vizata, după caz;
2.7. Imaginile dumneavoastră de grup sau individuale, statice sau in mişcare surprinse in cadrul si in legătură cu participarea la programele Asociatiei Clubul Sportiv EduSport, după caz;

3. Date cu caracter special ale personelor fizice incluse in programele Asociatiei Clubul Sportiv EduSport
ACS EduSport nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.
ACS EduSport prelucrează date speciale ale persoanelor fizice incluse in programele si activitatile ACS EduSport in ce priveşte starea de sanatate, doar in cazul in care aceste date sunt furnizate direct de către persoana vizata, caz in care ACS EduSport are obligaţia de a obţine consimţământul, iar atunci când astfel de date ii sunt furnizate de terti, aceştia se ocupa nemijlocit de obţinerea consimţământului privind colectarea si transmiterea acestora către ACS EduSport.

4. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal
4.1. Prelucrarea datelor in vederea încheierii si executării unui Contract la care persoana vizata este parte (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament);
4.2. Prelucrarea datelor in vederea îndeplinirii unor obligaţii legale care ii revin conform dispoziţiilor si reglementarilor legislaţiei naţionale privitoare la activitatea sportiva)- (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament);
4.3. Prelucrarea datelor in conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv cu art. 6, alin. (1) lit. a) din Regulament.

5. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către ACS EduSport in scopul de a sprijini si contribui la desfasurarea activitatii ACS EduSport in concordanta cu prevederile Statutului si regulamentelor ACS EduSport, conform legii aplicabile, după cum urmeaza:

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (I) lit. b) din Regulamentul UE privind protecţia datelor, respectiv in vederea executării Contractelor incheiate cu Persoanele vizate (datele sunt procesate pentru intocmirea documentaţiilor fiscale – deconturi privind cheltuielile ocazionate de cazare, masa, indemnizaţii, cheltuieli specifice, documente de transport si cazare, finanţarea pentru programele privind activitatea de promovare a sportului de performanta (sportivii si colectivului tehnic), acordarea unor burse, precum si pentru finanţarea contractelor).
5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea transmiterii informatiilor privind cursurile oferite de ACS EduSport, modificarile aparute in program sau orice alta informatie utila legata de participarea la cursurile ACS EduSport, transmiterea de oferte si informatii
5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea acordării de premii obţinute la diferite competiţii sau activitati sportive organizate sub egida ACS EduSport, federatiilor de resort sau a altor institutii
5.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul UE privind protecţia datelor, cum ar fi pentru efectuarea unor controale medicale, in vederea obţinerii avizului medical favorabil pentru practicarea sportului de performanta;
5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b), din Regulamentul UE privind protecţia datelor in vederea stabilirii masurilor pentru echipamentele distribuite sportivilor;
5.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament in scopul participării la evenimentele organizate de ACS EduSport, de federatiile la care este aceasta afiliata sau competitii autorizate de acestea;
5.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul soluţionării cererilor si adreselor instituţiilor publice conform competentelor legale ale acestora, in temeiul articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecţia datelor;
5.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea eliberarii diplomelor, adeverintelor, documentelor necesare in vederea motivarii absentelor si pentru dosarele de bursa;
5.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul achizitionarii documentelor de calatorie si prelucrarea documentelor necesare calatoriilor;
5.10. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de statistica;
5.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea asigurarii accesului in bazele sportive/patinoar
5.12. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea incheierii abonamentelor pentru cursurile sportive si a platilor fiscale;
5.13. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul UE privind proiecţia datelor in vederea selecţiei sportivilor care sunt eligibili pentru a accede in loturi de pregătire sportive superioare precum si in vederea realizării unei statistici referitoare la rezultatele obţinute de sportivi;
5.14. Prelucrarea datelor personale ale reprezentanţilor legali pentru sportivii minori precum si a altor documente prin care este necesar acordul reprezentantului legal al minorului pentru a putea accede la activitati sportive;
5.15. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE privind protecţia datelor cu caracter personal referitoare la imaginile de grup sau individuale, statice sau dinamice apartinand sportivilor in echipament de concurs si de reprezentare, realizate in legătură cu participarea la evenimentele organizate/sustinute de ACS EduSport sau Federatiile de resort si activitatile de promovare susţinute in contextul organizării, precum si de publicitate a partenerilor si sponsorilor ACS EduSport, nelimitat in timp si in teritoriu, conform deciziei exclusive a organelor de conducere.

In anumite situatii, ACS EduSport poate modifica politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările in legislaţie, in practicile noastre de preluare si utilizare a datelor personale sau in progresele tehnologice. In cazul in care aducem modificări ce afecteaza modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi evidentiate. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultata periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici si practici.

6. Imaginile si inregistrarile video care fac obiectul prezentei vor fi utilizate in următoarele scopuri:
6.1. publicarea pe Internet a activitatii ACS EduSport pe site-urile clubului, respectiv Scolii de Patinaj, paginile gestionate de ACS EduSport pe Facebook, Google+, Youtube, Instagram, Twitter, etc.
6.2. transmiterea de către beneficiar a imaginilor subiectului către tertii companii de presa, reclama si publicitate, in scopul de publicitate si promovare a serviciilor ACS EduSport
6.3. publicarea imaginii foto/video in incinta bazei sportive/stradal, in vederea promovarii activitatii ACS EduSport
6.4. publicare pe terminale video/online in timpul competitiilor sportive
6.5. publicarea imaginii in scop de promovare a activitatii ACS EduSport in materiale tiparite: cataloage, fiyere, etc
6.6.  inregistrari pentru asigurarea pazei si sigurantei
6.7. inregistrari video pentru securizarea informatiilor
6.8. inregistrari video pentru transmisiile tv
6.9. inregistrari audio  pentru transmisiile radio

7. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
In fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
7.1.         ACS EduSport si  personalului acesteia, forurilor superioare ce au drept de acces la datele persoanelor vizate, sponsorilor cu care ACS EduSport a încheiat Contracte de sponsorizare in vederea susţinerii sportivilor sau activitatii sportive;
7.2.         Institutiilor publice implicate in mod direct sau indirect in cazul temeiului legal;
7.3.         Federatii de resort
7.4.         Furnizorii de servicii medicale;
7.5.         Furnizorii de bunuri si prestatori de servicii;
7.6.         Furnizoriilor de activităti de instruire;
7.7.         Alţi furnizori de bunuri si prestatori de servicii, in scopul executării contractelor comerciale.
7.8.         Organele abilitate ale statului in cazul aparitiei unui incident de securitate

8. Transferul datelor cu caracter personal
ACS EduSport poate transfera datele cu caracter personal catre:
8.1. Companii din grup si terte (ex Federatii, ONG-uri) implicate in competitii  sportive, tabere, cantonamente;
8.2. Autoritatii de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), institutii ale statului in cazul in care exista un interes legitim;
8.3. Serviciului extern de contabilitate;
8.4. Unitati de cazare;
8.5. Companii de publicitate
8.6. Publicarea in mediul online
Datele transmise terţilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit tert.

9. Durata pastrarii datelor personale.
In cadrul scopurilor legate de activitatea ACS EduSport, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate intr-un loc sigur si in conformitate cu condiţiile si prevederile legale, astfel:
9.1. pe perioada desfăşurării Contractului in vigoare si, in situaţia unui litigiu, pe parcursul soluţionării acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislaţia in vigoare atat timp cat avem obligaţia legala de a păstră Contractele;
9.2. datele dvs. care sunt necesare in scopul eliberării avizelor medicale vor fi procesate pe perioada de timp necesara in vederea indeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabila in materie;
9.3. datele legate de plaţi/facturare vor fi stocate, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;
9.4. datele privind imaginile de grup sau individuale, statice sau dinamice apartinand participanţilor la evenimentele Asociatiei Clubul Sportiv EduSport vor fi stocate pe o perioada nelimitata;
9.5. de asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate si pe durata existentei unei obligaţii legale pentru pastrarea datelor dvs., respectiv pe durata de existenta a unui alt temei justificativ legal, in conformitate cu exigentele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecţia datelor.
In cazul in care persoana vizata isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale, operatorul va proceda la implementarea corespunzatoare a acestei cereri cu respectarea cerintelor legale.
Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care prelucrarea este in scopuri de arhivare in interes public, pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare, pentru respectarea unei obligatii legale si pentru constatarea, exercitarea si apararea unui drept in instanta. In aceste situatii operatorul poate pastra datele personale apartinand persoanei vizate numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de asigurarea securitatii lor dupa caz ex. pseudonimizare, izolare baza de date, criptare baza de date, adoptarea masurilor corespunzatoare de control acces etc.

10.   Obligatiile si drepturile operatorului
10.1. Operatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligatiilor impuse de legislatia cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si, incepand cu data de 25 mai 2018, este obligat sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date. In cazul in care vor ramane valabile, se vor aplica in continuare prevederile Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si a celorlalte prevederi legislative in vigoare.
10.2. ACS EduSport va lua toate masurile necesare impotriva utilizarii, reproducerii, divulgarii, transferarii, dezvaluirii sau publicarii neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la persoana vizata si va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea scopurilor prelucrarii.
10.3. ACS EduSport declara si garanteaza ca personalul propriu a fost informat cu privire la drepturile si obligatiile pe are le au in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, informandu-le in mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor.

11. Drepturile persoanei vizate
In conformitate cu cerintele privind protectia datelor personale, persoana vizata/ angajatul are dreptul de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate:

11.1.  Dreptul de acces la datele cu caracter personal
11.2.  Dreptul la rectificare
11.3.  Dreptul la ştergerea datelor sau ..dreptul de a fi uitat”
11.4.  Dreptul de a va retrage consimţământul
11.5.  Dreptul la restrictionarea prelucrării
11.6.  Dreptul la portabilitatea datelor
11.7.  Dreptul la opoziţie
11.8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
11.9.  Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor
11.10.  Dreptul de a va adresa justiţiei.
11.11. Dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.

12. Dispozitii finale
Asociatia Clubul Sportiv EduSport garanteaza faptul ca prelucrează datele dvs. in condiţii de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrităţii si confidenţialităţii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General UE.

Informatiile personale colectate nu vor fi utilizate in niciun alt scop decat cel prevazut mai sus in acest document. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate si manuale.

Puteti sa va schimbati oricand preferintele pentru comunicarea cu Asociatia Clubul Sportiv EduSport.

Daca doriti sa verificati acuratetea informatiilor  pe care le avem despre dvs. sau doriti sa modificati, actualizati sau stergeti informatiile dvs personale pe care ACS EduSport le prelucreaza, va puteti adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, prin: email la office@edusportclub.com sau prin posta la str. Slt. Stanescu Gheorghe, nr. 1, bl. 213, sc. A, et. 10, ap. 42, sect. 2, Bucuresti.

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,  datele de contact sunt: Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucureşti, Romania; Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212; http://www.dataprotection.ro; anspdcp@dataprotection.ro;